niedziela, 20 września 2009

Rezolucja przyjęta, a jednak trochę smutno

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji

Parlament Europejski,
– uwzględniając międzynarodowe i europejskie zobowiązania związane z ochroną praw człowieka, w tym te zawarte w konwencjach ONZ w sprawie praw człowieka oraz w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r., a także Konwencję ONZ o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.,
– uwzględniając przepisy Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka, a w szczególności art. 6 Traktatu UE, art. 13 Traktatu WE oraz Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,
– uwzględniając art. 13 ust. 1 Traktatu WE, który przewiduje, że: "bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Traktatu i w granicach kompetencji, które Traktat powierza Wspólnocie, Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną",
- uwzględniając dyrektywy Rady 2000/43/WE oraz 2000/78/WE zakazujące bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji osób ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, jak również wniosek Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (
COM(2008)0426) oraz art. 21 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zakazujący "wszelkich form dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną",
– uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że Unia Europejska jest wspólnotą wartości opartych na poszanowaniu praw człowieka, podstawowych wolności, demokracji, praworządności, równości i niedyskryminacji oraz mając na uwadze, że przyjęto i zaproponowano dyrektywy, w również te, które obejmują walkę z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną z myślą o osiągnięciu tego celu,
B. mając na uwadze, że orientacja seksualna wiąże się z prawem jednostki do prywatności, gwarantowanym na mocy międzynarodowych, europejskich i krajowych przepisów prawnych dotyczących praw człowieka, a organy publiczne powinny promować równość i niedyskryminację, natomiast media, organizacje pozarządowe i jednostki powinny mieć gwarancję wolności słowa,
C. mając na uwadze, że dnia 14 lipca 2009 r. litewski parlament zatwierdził poprawki do przepisów prawnych o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji, które wejdą w życie dnia 1 marca 2010 r. i w których zakazuje się "bezpośredniego rozprzestrzeniania wśród nieletnich" informacji publicznych "promujących stosunki homoseksualne, biseksualne i poligamiczne", ponieważ mają one "szkodliwy wpływ na rozwój nieletnich",
D. mając na uwadze, że przepisy te, a w szczególności art. 4, sformułowane są w sposób niejednoznaczny i prawnie niejasny, mogący prowadzić do odmiennych interpretacji,
E. mając na uwadze, że w następstwie odrzucenia weta prezydenta Republiki Litewskiej, projekt przepisów jest obecnie rozpatrywany przez krajowe władze Litwy,
F. mając na uwadze, że nie jest jasne jakie materiały podlegałyby tym przepisom i czy obejmowałyby one również literaturę, sztukę, prasę, reklamę, muzykę oraz wydarzenia publiczne takie jak przedstawienia teatralne, wystawy czy pokazy,
G. mając na uwadze, że szwedzkie prezydencja w UE omówiła kwestię tych zmienionych przepisów z władzami litewskimi, a nowa prezydent Republiki Litewskiej oświadczyła, że podejmie kroki w celu zapewnienia zgodności przepisów z wymogami UE i wymogami międzynarodowymi,
1. zwraca się do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie przepisów i poprawek do nich w świetle traktatów i przepisów UE;
2. ponownie zaznacza, jak ważna dla Unii Europejskiej jest walka ze wszelkimi formami dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;
3. potwierdza zawartą w preambule Deklaracji ONZ dotyczącej praw dziecka z dnia 20 listopada 1959 r. zasadę, według której "dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej";
4. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia nowej prezydent Litwy i fakt utworzenia na Litwie grupy roboczej, która zajmie się oceną ewentualnych zmian w przepisach, a także zwraca się do prezydent Republiki Litewskiej i władz o zapewnienie zgodności ich przepisów krajowych z prawami człowieka i podstawowymi wolnościami zapisanymi w prawie międzynarodowym i europejskim;
5. odnotowuje, że przepisy prawne o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji zatwierdzone dnia 14 lipca 2009 r. przez litewski parlament nie obowiązują jeszcze i należy je poddać przeglądowi zanim wejdą w życie;
6. zobowiązuje właściwą komisję parlamentarną do monitorowania tej sprawy;
7. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich i państw kandydujących, a także prezydent i parlamentowi Republiki Litewskiej, Agencji Praw Podstawowych i Radzie Europy.


Rezolucja została przyjęta stosunkiem głosów 349 (Socjalistów, Zielonych i większości Liberałów) do 218 (głównie Chadeków) przy 46 wstrzymujących się (głównie brytyjskich Torysów). Jeśli chodzi o poszczególne kraje to poparli ją wszyscy parlamenatrzyści ze Szwecji i Malty. Najwięcej głosów za padło z Francji (58 przy 5 przeciwko). Najwięcej głosów przeciwnych rezulucji (a więc popierających homofobię) padło z Polski i z Niemiec (po 40 z kazdego kraju), jednak Niemców popierajacych rezolucję było 47, Polaków natomiast tylko 6. Europarlamentarzyści PO, PSL i PiS zagłosowali przeciwko rezolucji. Spośród polskich parlamentarzystów za rezolucją głosowali jedynie należący do SLD. Myślę, że to jakaś wskazówka na przyszłość.
Cieszę się, że rezolucja została przyjęta, jednak martwi mnie to, że głosów popierającyh homofobię i dyskryminację było bardzo wiele, a także to, że rezolucja jest tak mało stanowcza. Smutne to dla mnie i lekko przygnębiające. Oczekiwałem jednak czegoś więcej.

Warto przytoczyć wypowiedź Joanny Senyszyn, z która aboslutnie się zgadzam i popieram:

Dyskryminacja jest zabroniona w prawie unijnym i międzynarodowym. Odpowiednie zapisy znajdują się w traktatach, w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w Karcie Praw Podstawowych. Żadne z państw członkowskich nie może stanowić prawa sprzecznego z tymi dokumentami. Litewska ustawa jest niedopuszczalna, a w swojej treści absurdalna i homofobiczna. Homofobia jest chorobą. Jednakże chorym z nienawiści do osób homoseksualnych nie należy współczuć. Są oni nie tyle homofobami, co szowinistami orientacji seksualnej. Jak wszystkich innych szowinistów, trzeba ich zwalczać i uchwalać przeciwko nim odpowiednie przepisy.W 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła homoseksualizm z Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. Stwierdziła również, iż żadna orientacja seksualna nie jest zaburzeniem. W każdym społeczeństwie, także litewskim, są lesbijki, geje, biseksualiści. Stanowią oni od 4 do 7 proc. populacji. Są mniejszością, której należą się wszelkie prawa. Marsze Równości, które niektórych tak oburzają, są organizowane między innymi po to, aby tę podstawową, fundamentalną zasadę równości przypominać. Dlatego apeluję do Rady i prezydencji o podjęcie odpowiednich działań przeciwko uchwalaniu przez państwa członkowskie dyskryminacyjnych ustaw. Trzeba pokazać, że Unia mówi stanowcze NIE wszelkiej dyskryminacji i nietolerancji.

Dla chętnych sprawdzenia jak dokładnie rozłożyły się głosy podczass głsoowania odsyłam na stronę VoteWatch.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz