środa, 14 października 2009

Zaprotestuj przeciwko homofobii na Litwie

Lambda Warszawa - we współpracy z Amnesty International - protestuje przeciwko propozycjom litewskiego parlamentu, który zamierza debatować nad ustawami, proponując wprowadzenie kryminalizacji "promocji homoseksualizmu w miejscach publicznych"

Przez najbliższe trzy tygodnie Lambda będzie zbierać podpisy pod listem do litewskich władz.

Istnieje duże ryzyko, że homofobiczne poprawki zostaną przegłosowane i wcielone w życie. Podczas pierwszego czytania 9 lipca 2009 r., 42 posłów z najważniejszych partii politycznych opowiedziało się za nowymi propozycjami, 8 było przeciwko, 16 wstrzymało się od głosu. Poprawki trafią w najbliższym czasie do Komisji Legislacyjnej oraz do Komisji Praw Człowieka. Ostateczne głosowanie planowane jest na sesję jesienną, która kończy się 23. grudnia. Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone, umożliwią one ściganie bardzo szerokiego zakresu działalności: prowadzenia działań na rzecz praw człowieka dotyczących orientacji seksualnej i identyfikacji płciowej; działalności prozdrowotnej na rzecz środowiska LGBT; organizowania gejowskich festiwalów filmowych czy równościowych.

Podejmij działania: napisz list przeciwko propozycjom kryminalizacji "promocji homoseksualizmu w miejscach publicznych". Wyślij go do Marszałek litewskiego Sejmu, Pani Ireny Degutiene:

Mrs. Irena Degutiene - Speaker of the Seimas
Seimas of the Republic of Lithuania
Gedimino ave. 53
LT-01109 Vilnius Lithuania

Możesz podpisany list przesłać też do Lambdy Warszawa (Żurawia 24A, 00-515 Warszawa), a zostanie on przekazany do litewskiego Parlamantu.

Oto treść listu w języku polskim:

Pani Marszałek Sejmu litewskiego Irena Degutiene

Szanowna Pani, Piszę do Pani w związku z ostatnio przyjętym „Prawem ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem informacji publicznych”, które stanowi instytucjonalizację homofobii i narusza prawo do wolności słowa i jest sprzeczne z wolnością od dyskryminacji.
Zwracam się do Pani o uszanowanie zobowiązań dotyczących niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz o jak najszybsze zniesienie tego prawa.
Wyrażam także głębokie zaniepokojenie proponowanymi zmianami w kodeksie karnym i administracyjnym zgodnie, z którymi niemal każde publiczne wyrażenie lub manifestowanie, a także informowanie o homoseksualizmie uznane będzie za przestępstwo.
Wzywam Panią do nie popierania żadnych ustaw, które mogłyby kryminalizować lub zakazywać publicznego manifestowania, wyrażania lub promocji homoseksualizmu i związanych z nim informacji. Zwracam się o zapewnienie wszystkim osobom na Litwie, także dzieciom, możliwości do korzystania z prawa do wolności słowa – m.in. poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji. Wzywam także do zapewnienia odpowiedniej, wolnej od dyskryminacji informacji oraz wsparcia dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transpłciowych, także dzieci, oraz do zagwarantowania, że obrońcy praw człowieka zajmujący się zagadnieniem orientacji seksualnej i tożsamości płciowej będą mogli wykonywać swoją pracę bez groźby postawienia ich w stan oskarżenia lub innych prawnych i administracyjnych przeszkód.
Litwa jest stroną Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (European Convention on Human Rights - ECHR). Obydwa dokumenty gwarantują prawo do wolności wypowiedzi (odpowiednio art. 19. i 10.). Wzywam Panią do wywiązywania się z tych zobowiązań oraz postępowania zgodnie z podpisanym przez litewskie władze wspólnym oświadczeniem na temat orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, ustanowionym na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 18 grudnia 2008 roku.

Oto treść w języku litewskim:

Jūsų Ekscelencija Seimo Pirmininke Irena Degutiene

Kreipiuosi į Jus dėl neseniai priimto Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kuris oficialiai įtvirtina homofobiją ir pažeidžia teisę į žodžio laisvę ir teisę nebūti diskriminuojamam.Raginu Jus vykdyti savo įsipareigojimą nediskriminuoti lytinės orientacijos ir lyties tapatumo pagrindu ir nedelsiant atšaukti šį įstatymą.Be to, esame labai susirūpinę dėl siūlomų Baudžiamojo kodekso ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisų, kurios numato baudžiamąją atsakomybę už praktiškai bet kokią viešą homoseksualumo arba informacijos apie homoseksualumą išraišką ar vaizdavimą.Raginu Jus nepatvirtinti jokių teisės aktų, numatančių baudžiamąją atsakomybę arba kitaip draudžiančių viešą homoseksualumo arba bet kokios su juo susijusios informacijos propagavimą, išraišką ar vaizdavimą, ir užtikinti, kad visi asmenys Lietuvoje, įskaitant vaikus, galėtų visapusiškai naudotis teise į žodžio laisvę, įskaitant teisę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją. Be to, raginu Jus lesbietėms, gėjams, biseksualams ir lytį pakeitusiems asmenims, įskaitant vaikus, teikti reikalingą ir nediskriminuojančią informaciją bei paramą ir užtikrinti, kad lytinės orientacijos ir lyties tapatumo problemas sprendžiantys žmogaus teisių gynėjai galėtų dirbti nesibaimindami baudžiamojo persekiojimo ir kitokių teisinių ar administracinių kliūčių.Lietuva yra pasirašiusi Tarptautinį civilinių ir politinių teisių paktą (ICCPR) bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (ECHR). Abu šie dokumentai užtikrina žodžio laisvę (atitinkamai 19 ir 10 straipsniai). Raginu Jus laikytis juose numatytų Jūsų įsipareigojimų, o taip pat įsipareigojimų, kuriuos Lietuva prisiėmė 2008 m. gruodžio 18 d. JTO Generalinėje asamblėjoje pasirašydama bendrą pareiškimą dėl lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės.

1 komentarz: